پاسخ آقای مهندس خوشنویس زاده درباره رفع آبریزی یخچال