مشکلات فرمان و رفع آنها از زبان مهندس خوشنویس زاده