• یخچال صنعتی و سردخانه الکتروبهمن

فروشگاه الکترو بهمن واقع در مشهد،بلوار پیامبر اعظم، حدفاصل پیامبر اعظم 71 و 73، فروشگاه الکتروبهمن میباشد