• کندانسور سردخانه

کاربرد کندانسور سردخانه برای دفع حرارت گرفته شده در اواپراتور به محیط می باشد.