• کمپرسور سردخانه

وظیفه کمپرسور در سردخانه چرخاندن مبرد در سیکل تبرید می باشد.