• چیلر صنعتی

چیلر صنعتی برای خنک کردن و فراهم آوردن دمای مناسب در دستگاه های سیستم تهویه است. که انواع مختلفی دارد.