• ساخت و طراحی سردخانه توسط گروه حرفه ای الکتروبهمن

یکی از نمونه کارهای ساخت سردخانه توسط گروه حرفه ای الکتروبهمن