اکسپنشن ولوهای دانفوس - الکتروبهمن

اکسپنشن ولوهای دانفوس - الکتروبهمن

اکسپنشن ولوهای دانفوس، فشار را از فشار کندانس به فشار اواپراتور کاهش می دهند تا دما کاهش پیدا کند. اکسپنشن ولو تزریق مایع مبرد به اواپراتور را مطابق با میزان سوپرهیت انجام می دهد.

اکسپنشن ولوهای دانفوس

سیکل تبرید بر روی نمودار فشار- آنتالپی

اکسپنشن ولوهای دانفوس، فشار را از فشار کندانس به فشار اواپراتور کاهش می دهند تا دما کاهش پیدا کند. اکسپنشن ولو تزریق مایع مبرد به اواپراتور را مطابق با میزان سوپرهیت انجام می دهد.

اکسپنشن ولوهای دانفوس

بیشتر بخوانید: بازسازی کمپرسورها

اکولایزر داخلی و خارجی شیر انبساط

زمانی که افت فشار در اواپراتور بیشتر از (BAR 0/5) باشد در اواپراتورهای با توزیع کننده از اکولایزر خارجی استفاده می شود. اما به چه دلیل از اکولایزر استفاده می شود؟ درهنگام افت فشار زیاد در اواپراتور، منبع وارد کردن نیرو بر روی دیافراگم صحیح است. زمانیکه از اکسپنشن های اکولایزر داخلی استفاده می شود، افت فشار اواپراتور به سوپرهیت استاتیک اضافه می شود. این بدان معناست که به کارگیری سطح اواپراتور کاهش می یابد.

اکولایزر داخلی

احتیاج به لوله کشی اضافی ندارد.

فشار بعد از شیر به عنوان فشار اواپراتور برای زیر سطح دیافراگم استفاده می شود.

افت فشار در اواپراتور در نظر گرفته نمی شود.

بیشتر بخوانید: شیرهای اکسپنشن ولو ترموستاتیک

اکولایزر فشار خارجی

اکسپنشن ولوها

اکسپنشن ولوها با اکولایزر خارجی در صورتی که از توزیع کننده استفاده شود، کاربرد دارند. معمولاً استفاده از توزیع کننده باعث افت فشار 1BAR در توزیع کننده و لوله های آن می شود.

سوپرهیت

سوپرهیت در خروجی اواپراتور اندازه گیری می شود (در نقطه ای که حباب بر روی خط ساکشن نصب می شود). سوپرهیت، تفاضل دمای اندازه گیری شده توسط حباب و فشار ساکشن (تبدیل به دما شده از طریق جدول فشار دما) در یک نقطه است. سوپرهیت را به درجه k بیان می کنند اما درجه سانتی گراد و فارنهایت نیز به کار برده می شود و شیرهای انبساط ترموستاتیک (txv) برای کنترل تزریق مایع به اواپراتور از سوپرهیت استفاده می کنند.

تخمین سوپرهیت

اگر برآورد میزان فشار ساکشن مقدور نباشد می توان از طریق 2 دما، سوپرهیت را محاسبه کرد. در بیشتر موارد بهترین مکان برای تخمین دمای اواپراتور بعد از توزیع کننده است که دما با دمای ساکشن برابر است. سوپرهیت اختلاف بین دما در خروجی اواپراتور و دمای اواپراتور است.

سابکول

اندازه گیری سابکول در سیستم هایی که فاقد ریسیور هستند:

سابکول بعد از کندانسور با اختلاف بین دما/ فشار کندانسور و دمای خط مایع در خروجی کندانسور مشخص می شود. سابکول در اکسپنشن ولوهای دانفوس از تفاوت بین دما / فشار کندانس و خط مایع در ورودی اکسپنشن بدست می آید. سابکول را معمولاً به درجه کلوین (k) بیان می کنند. سابکول بودن مبرد برای جلوگیری از وجود حباب های بخار در مایع ورودی به اکسپنشن ولو ضروری است. حباب های بخار در مبرد، ظرفیت شیر و مبرد تزریقی به اواپراتور را کاهش می دهند. سابکول بودن 2-5k درجه در بیشتر موارد کافی است.

بیشتر بخوانید: چرا دانفوس را برای CO2 انتخاب کنیم؟

انواع شارژهای حباب اکسپنشن ولو

شیرهای انبساط ترموستاتیک

شیرهای انبساط ترموستاتیک شامل یکی از شارژهای اصلی زیر هستند:

شارژ عمومی

شارژ MOP

شارژ MOP بالاست

Anti hunt

تمام شارژهای TXV شامل 1 یا 2 مبرد و یک فشار N هستند. مبردها مشابه مبردی که در سیستم استفاده می شوند، نیستند.

شارژ عمومی

شیرهای اکسپنشن با شارژ عمومی بیشتر در تبرید (سردخانه) به کار برده می شوند که محدودیت فشار نیاز نیست و حباب را می توان درنقطه ای گرمتر از Element شیر یا در دمای بالای تبخیر قرار داد. شارژ عمومی به معنای این است که در حباب اکسپنشن مایع شارژ شده و مقدار شارژ زیاد است و شارژ در حباب صرف نظر از اینکه Element شیر سردتر یا گرمتر از حباب است، در حباب باقی می ماند.

شارژ MOP

شارژهای MOP دارای محدودیت شارژ مایع در حباب هستند و بیان کننده حداکثر فشار کارکرد مجاز ساکشن/ اواپراتور در خط ساکشن / اواپراتور است. میزان مایع شارژ شده زمانی که دما به نقطه MOP برسد، تبخیر می شود. زمانیکه فشار ساکشن افزایش یابد، اکسپنشن شروع به بستن می کند. این مقدار تقریباً از 5 تا 10 درجه سانتیگراد زیر نقطه MOP شروع می شود.

شیر زمانی که فشار ساکشن مشابه نقطه mop شود، کاملاً بسته می شود. حباب شیر معمولاً باید به صورت میانگین خنک تر از المنت ترموستاتیک باشد. شارژهای MOP بدون بالاست(ballast) تنها برای چند حالت محدود کاربرد دارند. به ویژه برای سیستم های خیلی پایدار دما پائین. زمانیکه شارژ تبخیر شود، افزایش فشار حباب تنها یک مقدار کمی مبرد تزریقی به اواپراتور را کاهش می دهد. ثابت زمان سنسور بایستی کمتر از ثابت زمان اواپراتور باشد.

کدام شارژ برای کدام هدف؟

رنج دمایی اواپراتور گسترده تر است.

MOP

محدودیت فشار ساکشن در کارکرد طبیعی دستگاه و در حین راه اندازی و پمپ دان وجود دارد. هرچند در حین راه اندازی یک سیستم طبیعی، کمپرسور بایستی به اندازه کافی قوی باشد تا اواپراتور را خالی کند.

Anti Hunt

درسیستم هایی که خیلی پویا هستند پدیده Hunting را کاهش می دهد.

اتصال سنتی و اتصال بالانس TEV

اتصال بالانس برای جلوگیری از افت فشار در شیر تحت تأثیر کارکرد و کنترل دقیق در نوع کاربرد با شرایط کارکرد گسترده به کار می رود.

بیشتر بخوانید: ساخت سردخانه میوه در ارومیه

تأثیر نوع اتصال شیر به نسبت دیافراگم

تأثیر نوع اتصال شیر به نسبت دیافراگم

محاسبات مشابه برای شیرهای بزرگتر

این برابری در تغییر سوپرهیت تقریباً برابر 4 درجه سانتی گراد است که غیرقابل پذیرش است. و به این دلیل اکسپنشن ولوهای دانفوس TE55/ TGEدارای اتصال بالانس است.

بعضی تأثیرات

اریفیس موثر یا گوناگونی سایز پورت با درجه باز شدن.

استاتیک سوپرهیت (SS)

سوپرهیت ضروری برای غلبه بر نیروی فنر

سوپرهیت باز شدن (OS)

سوپرهیت مورد نیاز برای حرکت پین شیر از روی نشیمنگاه

سوپرهیت کارکرد (OPS)

سوپرهیت که شیر با آن کار می کند (SS+OS)

تنها (SS) سوپرهیت استاتیک قابل تنظیم است.

سایززنی شیرهای انبساط ترموستاتیک

برای اینکه بتوانیم سایز درست شیر و اریفیس را انتخاب کنیم، بایستی افت فشار در شیر انبساط و میزان ممکنه سابکول را بدانیم.

محاسبه افت فشار

افت فشار در شیر انبساط را می توان بوسیله تفریق از فشار کندانس PC در کندانسور بدست آورد:

فشار تبخیر در اواپراتور PE

افت فشار خط مایع P1 که شامل افت فشار در خط مایع و خط اجراست.

افت فشار در توزیع کننده مایع و لوله های توزیع کننده ΔP2 اگر اواپراتور پائین ریسیور باشد، اختلاف ارتفاع باعث افزایش افت فشار می شود. اگر اواپراتور بالای ریسیور باشد اختلاف ارتفاع باعث کاهش افت فشار می شود.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×
×

چطور میتونم کمکت کنم؟