ساخت سردخانه شرکت الکترو بهمن انجماد فعال در زمینه ساخت و احداث سردخانه میباشد.